آزمونی کوتاه برای سنجش سلامت تیم‌

این پست خلاصه‌ای از یکی از فصل‌های کتاب Managing Humans است. در این فصل مایکل لوپ آزمونی را برای سنجش سلامت یک تیم مهندسی مطرح می‌کند. این آزمون البته برگرفته از آزمون دیگری به نام دوازه قدم برای نوشتن کد بهتر است. ابتدا سوالات این تست آورده شده و در ادامه توضیحی برای هر سوال و نحوه‌ی امتیازدهی.

Continue reading “آزمونی کوتاه برای سنجش سلامت تیم‌”