چطور با داکر در محیطی یکسان با پروداکشن کد بنویسیم و پابلیش کنیم. قسمت دوم

در یاداشت قبلی نوشتم که چطور کانتینر دیتابیس و اپلیکیشن را در محیط دولوپمنت اجرا کنیم. در این یادداشت اپلیکیشن را به پروداکشن انتقال می‌دهیم و CI و CD مختصری را پیاده می‌کنیم.

Continue reading “چطور با داکر در محیطی یکسان با پروداکشن کد بنویسیم و پابلیش کنیم. قسمت دوم”